Kamilusia i Filonik.

Kamilusia i Filonik.

Kamilka to krew Tolka i Mamy Lorinki.
Filonik to Karolka i Golutek.