Zlot kolarski PTTK w Nysie

Zlot kolarski PTTK w Nysie