ford probe I gen.

ford probe I gen.

nietypowy kolorek forda probe